Skip to content Skip to footer

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, és fontosnak tartjuk ismertetni azt a folyamatot, ahogyan vásárlóink személyes adatait kezeljük. Mindenben betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, a General Data Protection Regulation-nak (GDPR)

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Hírlevelet csak adatvédelmi tájékoztatónk megismerését igazoló hozzájárulás esetén küldünk.

Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.

Bármikor felvilágosítást kérhet az Önről tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a szeghykrisztina@gmail.com email címen.

A személyes adatok törlését a szeghykrisztina@gmail.com e-mail címen lehet kérni.

Az Adatkezelő: Szeghy Krisztina e.v.

Nyilv.szám: 553843337 

Adószám: 79298681-1-33

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk egy SzerverHosting szolgáltatónál:

Dima.hu Kft.

4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Cégjegyzékszám: 09-09-014017

Adószám: 14079665-2-09

Adatkezelés regisztrációhoz, e-mail küldéshez és vásárláshoz

Szeghy Krisztina e.v.  (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szeghykrisztina.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató kiterjed minden – a Honlapon elérhető szolgáltatást használó – természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

Az Érintett a Honlap használatával, az ajánlatkérés elküldésével, az árajánlatban foglaltak alapján a regisztrációval elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1.Az Adatkezelő neve és elérhetősége

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop, weboldal adatkezelési tevékenysége körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az Érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye,
 6. f) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1.1.A jelen adatkezelés vonatkozásában az 

Adatkezelő neve: Szeghy Krisztina e.v. (Székhelye: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 152. Email címe: szeghykrisztina@gmail.com) mint Adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés Érintettje lesz. 

1.2.Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.Az adatkezelés célja és időtartama

2.1.Az adatkezelés céljának leírása: Szeghy Krisztina e.v. által működtetett www.szeghykrisztina.hu weboldal tevékenységével kapcsolatos hírlevél, marketing és egyéb oktatási célú megkeresés küldése emailen, illetve a megrendelt termék postai úton történő továbbításához szükséges személyes adatok gyűjtése és kezelése.

2.2.Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait addig kezeljük, amíg Ön nem kéri azok törlését vagy nem vonja vissza az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

2.3 Számviteli bizonylatok esetében A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján minimum 8 évig meg kell őriznie az Adatkezelőnek az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

3.Az adatkezeléssel Érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja 

3.1 Az Érintettek köre: a www.szeghykrisztina.hu weboldalon személyesen regisztrált valamennyi regisztráló és nem regisztrált vásárló Érintett, aki a vásárlás során megadja a vásárláshoz szükséges adatait. 

3.2 Szeghy Krisztina e.v. az általa működtetett weboldalakon lehetőséget biztosít a látogatóknak, hogy regisztráljanak, illetve regisztráció nélkül terméket rendeljenek. A regisztrációhoz elegendő a felhasználói név és e-mail cím. Ez a regisztráció lehetővé teszi a regisztrálók számára, hogy megkapják a hírleveleinket.

3.3 A termék rendelésével kapcsolatos regisztrációnál szállítási név és szállítási cím is szükséges, illetve amennyiben a postázási cím munkahelyi cím, külön számlázási cím megadása szükséges, ugyanez vonatkozik a céges megrendelésekre, ahol szintén szükséges a számlázási cím.

Személyes adat:

Az adatkezelés célja:

Név

Kapcsolattartáshoz

E-mail cím

Egyedi azonosításhoz, kapcsolattartáshoz

Számlázási név

Szabályszerű számla kiállításához

Számlázási cím

Szabályszerű számla kiállításához

A vásárlás/regisztráció időpontja

Visszakereséshez, ellenőrzéshez

Szállítási név

Házhozszállítási megbízás elkészítéséhez

Szállítási cím

Házhozszállítási megbízás elkészítéséhez

3.4.Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes – jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő – tájékozott és kifejezett hozzájárulása. 

3.5.Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (azaz az  Info tv.), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendeletének (általános adatvédelmi rendelet), azaz közismert az ún. GDPR vonatkozó rendelkezései irányadóak.

3.6 A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3.7 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3.8 Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

3.9 Ha az Érintett jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot és bűncselekményt valósít meg, akkor a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

4.Önt, mint az adatkezelés Érintettjét megillető jogok 

4.1 Az Érintettek az Adatkezelésről Szeghy Krisztina e.v.-tól tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását, az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek (az eljárást a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják), illetve az alábbi elérhetőségekkel rendelkező NAIH eljárását kezdeményezhetik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

4.2 Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens – előfordulása esetén – körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

4.3 A tájékoztatást az Adatkezelő az Érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 14 napon belül, közérthető formában, – az Érintett erre irányuló kérelmére – írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőnél még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

4.4 Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.

4.5 Az Adatkezelő a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az Érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.6 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

4.7 Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

4.8 Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4.9 Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

4.10 Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 14 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett az Adatkezelő így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

4.11 Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

4.12 Kártérítéshez való jog. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.13 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a weboldalakon az adatkezelés menüpontban történik.

4.14 Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken.
 • az Érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu 
 1. Tájékoztatás Cookie-k, adwords és analytics használatáról

Sütik (angolul: cookies) használata

Weboldalainkon úgynevezett sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az oldalaink között navigálva egyes adatokat megtartsa. A süti egy betű/szám kombinációt tartalmazó információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a web böngészőjének súgóján keresztül.

AdWords és Analytics

Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az Érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye,
 6. f) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedin/Webpush stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az Érintettek köre: Valamennyi Érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye és az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

6.Adattovábbításról szóló tájékoztatás

6.1. Adattovábbítás csomagszállítás miatt

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop, weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az Érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye,
 6. f) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

6.2 Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.3 Az adatgyűjtés ténye, a továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, fizetés módja, számlázási cím (ha más, mint a postázási cím).

6.4 Az Érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi vásárló Érintett.

6.5 Az adatkezelés célja: A megrendelt termék(ek) házhoz szállításának lebonyolítása.

6.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításától számított 8. év végén.

6.7 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463 

Postacím: Budapest 1540 

Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az Érintett kérheti a házhoz szállítást biztosító szolgáltató Adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését, figyelembe véve a törvény által a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó határidőket.

7.Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

7.1.Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg. 

7.2. Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az nem tudunk Önnek hírlevelet, valamint marketing illetve egyéb oktatási célú emailes megkereséseket küldeni, sem pedig termék megrendelését teljesíteni.

Az Adatkezelő által kezelt egyik oldalon található információk, szolgáltatások nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük minden esetben forduljon szakorvoshoz!

 1. Ügyfélszolgálat

8.1 Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az Érintettnek, a honlapon vagy az Adatkezelési szabályzatban megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

8.2 Adatkezelő a beérkezett e-maileket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével törli.

8.3 E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

8.4 Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 25.

 Adatkezelő neve: Szeghy Krisztina e.v.

Adat­kezelési Nyilatkozat

A jövőben fogadom a részemre a www.szeghykrisztina.hu honlap, illetve a kapcsolódó facebook oldalak az oldalakon található tartalommal, esetleg termékekkel kapcsolatban elektronikus úton számomra hírlevelet, tájékoztatás, információkat küldjenek.

A fenti adatok megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy megadott személyes adataim a honlapok tulajdonosának, Szeghy Krisztina e.v.-nak az adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozatom kézhezvételéig – a honlap tulajdonos minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa KIZÁRÓLAG saját marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek nem szolgáltatjuk ki.

Hozzájárulok, hogy részemre elektronikus úton reklámot ill. hírlevelet küldjenek.

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Adataim törlését a nyilvántartásból, illetve adataim módosítását a szeghykrisztina@gmail.com mail címen, vagy postai úton bármikor kérhetem.

Megtilthatja, hogy ez a weboldal adatot gyűjtsön az ezen a weboldalon történő látogatásairól és azokat analitikai célokra felhasználja. Ha így tesz, azzal digitális adatvédelmét erősíti, de egyúttal megakadályozza, hogy a weboldal tulajdonosa tanuljon látogatásai szokásaiból és ezáltal egy jobb felhasználói élményt nyújthasson Önnek és más látogatóknak.